Estatuts


Art. 1.- Denominació. Amb la denominació de Seneo S.coop.V.Ltda. es constitueix, amb plena personalitat jurídica i capacitat d'obrar, i amb responsabilitat limitada dels seus socis pels deutes socials, la societat cooperativa de consum que es regirà per la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Comunitat de València i pels presents Estatuts.

Art. 2.- Objecte social. 1.- L'objecte social de l'entitat és procurar, en les millors condicions de qualitat, informació i preu, béns i serveis, en particular la comercialització d’energia elèctrica per al consum o ús dels socis i sòcies i si escau, d'els qui amb ells conviuen habitualment. La cooperativa pot adquirir els esmentats béns i serveis a tercers o produir-los per si mateixa. 2.- Igualment constitueix l'objecte d'aquesta Societat Cooperativa la defensa, formació, informació i promoció dels drets dels consumidors i usuaris. 3.- La cooperativa podrà subministrar i servir a terceres persones que no tinguen la condició de sòcies, dins dels límits previstos per la legislació aplicable. En tot cas, les operacions amb tercers es comptabilitzaran de manera independent i els resultats, positius o negatius, s'imputaran conforme a l'establit en la Llei de Cooperatives i els presents Estatuts.

Art. 3.- Domicili. La cooperativa fixa el seu domicili en la Plaza Major, 8 d’Ontinyent podent ser traslladat a un altre lloc del mateix terme municipal per acord del Consell Rector. Quan el trasllat es produïsca a una localitat diferent es requerirà acord de l'Assemblea General. En tots dos casos serà necessària la corresponent modificació estatutària i la seua consegüent inscripció en el Registre de Societats Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Art. 4.- Àmbit Territorial. L'àmbit d'actuació principal de la cooperativa serà el territori de la Comunitat Valenciana. No obstant açò, podrà entaular relacions amb tercers i realitzar activitats de caràcter instrumental fóra del territori, conformement a l'establit en la Llei de Cooperatives de la Comunitat de València.

Art. 5.- Durada. La societat es constitueix per temps indefinit.

Art. 6.- Requisit dels socis. 1.- Podran ser sòcies de la cooperativa les persones físiques o jurídiques que responguen als següents requisits i condicions: ser majors d'edat, amb capacitat jurídica i d'obrar, que contribuïsquen a la realització de l'objecte social i acaten aquests Estatuts i el reglament de règim interior, en el cas que ho hi hagués. 2.- La Generalitat Valenciana i altres entitats públiques, en els termes establits en l'article següent i sempre que intervinga acord adoptat per majoria de dos terços dels membres del Consell Rector, podran formar part com a socis de qualsevol cooperativa per a la prestació de serveis públics i l'exercici de la iniciativa econòmica pública.

Art. 7.- Admissió. 1.- Tota persona que reunisca els requisits de l'article anterior i estiga interessada a utilitzar els serveis de la cooperativa, té dret a ingressar com a soci, llevat que ho impedisca una causa justa derivada de l'activitat o objecte social de la cooperativa. 2.- La sol•licitud d'ingrés serà presentada per escrit al Consell Rector, el qual, en un termini no superior a 2 mesos, haurà d'admetre-la o rebutjar-la, expressant els motius, comunicant en tots dos casos l'acord per escrit al sol•licitant i publicant-ho en el tauler d'anuncis del domicili social. Si transcorregut l'anterior termini no s'haguera comunicat l'acord al sol•licitant, s'entendrà admesa la sol•licitud d'ingrés. 3.- Contra aquesta decisió podran recórrer tant el sol•licitant com qualsevol dels socis anteriors de la cooperativa, davant l'Assemblea General en el termini d'un mes des de la notificació o publicació de l'acord corresponent. Les impugnacions hauran de ser resoltes per votació secreta en la primera reunió que se celebre de l'Assemblea General, l'acord de la qual podran ser sotmesos, si escau, a l'arbitratge cooperatiu regulat en la Llei o impugnat davant la jurisdicció ordinària.

Art.- 8. Participació mínima. La participació mínima obligatòria del soci en l'entitat cooperativitzada serà la que, si escau, s'establisca en el Reglament de Règim Intern o en l'assemblea general.

Art.- 9. Drets dels socis. Els socis tindran els següents drets: a) Participar en l'activitat econòmica i social de la cooperativa, sense cap discriminació, i de la forma en què ho establisquen aquests estatuts. b) Rebre la part corresponent de l'excedent d'exercici repartible, en proporció a l'ús que haja fet dels serveis cooperatius, que se li acreditarà en la forma que acorde l'assemblea general. c) Cobrar, si escau, els interessos fixats per les aportacions socials. d) Obtenir l'actualització del valor de les seues aportacions en les condicions previstes en aquesta Llei i en els estatuts socials. e) Rebre la liquidació de la seua aportació en cas de baixa o de liquidació de la cooperativa. f) Assistir, amb veu i vot a les assemblees generals. g) Triar i ser triat per als càrrecs socials. h) Ser informat, en la forma regulada en l'article següent. i) Els altres drets que establisquen les normes d'aquesta Llei o aquests estatuts.

Art. 10.- Obligacions dels socis. Els socis tindran les següents obligacions: a) Participar en l'activitat econòmica i social de la cooperativa, sense cap discriminació. b) Rebre la part corresponent de l'excedent d'exercici repartible, en proporció a l'ús que haja fet dels serveis cooperatius, que se li acreditarà en la forma que acorde l'Assemblea General. c) Cobrar, si escau, els interessos fixats per les aportacions socials. d) Obtenir l'actualització del valor de les seues aportacions en les condicions previstes en la Llei i en els presents Estatuts. e) Rebre la liquidació de la seua aportació en cas de baixa o de liquidació de la cooperativa en els termes previstos en aquests Estatuts. f) Assistir, amb veu i vot a les Assemblees Generals. g) Triar i ser triat per als càrrecs socials. h) Ser informat, en la forma regulada en l'article següent. i) Els altres drets que establisquen les normes de la Llei o els presents Estatuts.

Art. 11.- Dret d'informació. El soci de la cooperativa tindrà dret a: a) Rebre còpia dels Estatuts socials i, si ho hi haguera, del reglament de règim interior, així com de les modificacions de tots dos, amb esment exprés del moment d'entrada en vigor d'aquestes. b) Examinar en el domicili social, i en el termini que intervinga entre la convocatòria de l'Assemblea i la seua celebració, els documents que vagen a ser sotmesos a la mateixa i en particular els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe de l'auditoria. Els socis que ho sol•liciten per escrit, tindran dret a rebre gratuïtament copia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'Assemblea. En la convocatòria de l'Assemblea General haurà de manifestar-se expressament el dret de qualsevol soci a rebre gratuïtament els documents abans ressenyats, així com la memòria escrita de les activitats de la cooperativa. c) Sol•licitar per escrit, amb anterioritat a la celebració de l'Assemblea, o verbalment en el transcurs de la mateixa, l'ampliació de quanta informació considere necessària en relació als punts de l'ordre del dia. El Consell Rector no podrà negar les informacions sol•licitades, llevat que la seua difusió pose en greu perill els interessos de la cooperativa o que haja de mantenir-se reserva sobre aquestes dades en compliment d'una obligació legal. No obstant açò, en el primer cas, l'Assemblea General, mitjançant votació secreta, podrà ordenar al Consell Rector subministrar la informació requerida. d) Sol•licitar per escrit i rebre informació sobre la marxa de la cooperativa en els termes previstos en els Estatuts, i en particular a rebre per escrit la que afecte als seus drets econòmics o socials. En aquest supòsit, el Consell Rector haurà de facilitar la informació sol•licitada en el termini d'un mes o, si considera que és d'interès general, en l'Assemblea General més pròxima a celebrar, incloent-la en l'ordre del dia. e) Sol•licitar i obtenir, còpia de l'acta de les Assemblees Generals que haurà de ser facilitada al soci pel Consell Rector en el termini d'un mes des que ho sol•licite. f) Examinar el llibre de registre de socis. g) Ser notificat dels acords adoptats en la seua absència que suposen obligacions o càrregues greument oneroses no previstes en els Estatuts. En tals casos, el Consell Rector estarà obligat a remetre aquesta notificació en un termini de quinze dies des de l'aprovació de l'acord corresponent.

Art. 12.- Faltes i sancions. 1.- Els socis només podran ser sancionats per les faltes prèviament tipificades en els presents Estatuts, que es classificaran en faltes lleus, greus i molt greus. 2.- Les faltes comeses pels socis es classificaran en: a) Lleus, que prescriuen al cap de tres mesos. b) Greus, al cap de sis mesos. c) Molt greus, als dotze mesos d'haver-se comès. El termini s'interromprà en incoar-se el procediment sancionador i, transcorreguts els terminis previstos en aquests Estatuts per a dictar resolució, s'entendrà sobresegut l'expedient. 3.- Sancions. 3.1.- Se sancionaran amb amonestació verbal o per escrit les següents FALTES LLEUS: a) La falta d'assistència no justificada a actes socials per als quals el soci anara convocat en la forma deguda. b) La falta de notificació, a qui ostente la Secretaria de la cooperativa, del canvi de domicili del soci. c) La falta de respecte i consideració envers un altre/s soci/s de l'entitat en actes socials de la mateixa. d) L'incompliment d'un mandat del Consell Rector o de l'Assemblea, sempre que es produïsca per primera vegada i que no altere de forma notòria la vida social de la cooperativa ni les seues finalitats. e) Quantes infraccions d'aquests Estatuts es cometen per primera vegada i no estiguen previstes en els apartats reguladors de faltes greus i molt greus 3.2.-Se sancionaran amb suspensió dels drets socials o amb multa de fins a 150 euros, les següents FALTES GREUS a) La inassistència injustificada a les Assemblees Generals degudament convocades, quan el soci haja sigut sancionat dues vegades per falta lleu per no assistir a les reunions d'aquest òrgan social en els últims cinc anys. b) No complir o induir a altres socis al fet que no complisquen els acords de l'Assemblea General o del Consell Rector, sempre que la conducta no siga enquadrable en una falta de les tipificades en la lletra d) de l'apartat 3.1. c) Els maltractaments de paraula o obra a un altre soci, empleat o tercer en ocasió de reunions dels òrgans socials o de la realització de l'objecte social de la cooperativa. d) L'acumulació de dues faltes lleus en el període d'un any, a explicar des de la data de la primera lleu. 3.3.- Se sancionaran amb multa de fins a 300 euros o, si escau, l'expulsió del soci les següents MANCADES MOLT GREUS: a) La realització d'activitats o manifestacions que puguen perjudicar els interessos de la cooperativa, com a operacions en competència amb ella, llevat que siguen autoritzades expressament per l'Assemblea General o pel Consell Rector; o el frau en les aportacions o altres prestacions degudes a la cooperativa. b) L'incompliment del deure participar en l'activitat econòmica de la cooperativa, d'acord amb els mòduls fixats en els Estatuts socials i, si escau, en el reglament de règim interí. c) L'incompliment de l'obligació de desemborsar les aportacions a capital social. d) L'incompliment persistent o reiterat de les obligacions econòmiques, assumides enfront de la cooperativa. e) Prevaler-se de la condició de soci de la cooperativa per a realitzar activitats especulatives o il•lícites.

Art. 13.- Procediment disciplinari. 1.- La facultat sancionadora és competència indelegable del Consell Rector. 2.- El Consell Rector iniciarà l'expedient sancionador, per al que podrà designar un instructor. En l'expedient seran explicats motius de sanció amb tota claredat, així com la sanció proposada. Es donarà audiència a l'interessat a fi que faça les al•legacions que estime oportunes en el termini de 15 dies. El procediment ha de ser resolt i notificat en el termini màxim de dos mesos, des de la data de l'acord d'inici de l'expedient. 3.- Si el soci afectat no està conforme amb la decisió del Consell Rector sobre la comissió de la falta i/o la imposició de la sanció podrà recórrer-la en el termini d'un mes des que li va ser notificada davant l'Assemblea General, que resoldrà en la primera reunió que se celebre. Si l'Assemblea no adopta l'acord corresponent, el recurs s'entendrà benvolgut. En el cas que el recurs no siga admès o es desestime, l'acord del comitè de l'Assemblea General podrà sotmetre's en el termini d'un mes, des de la notificació de l'acord corresponent, a l'arbitratge cooperatiu regulat en aquesta Llei o impugnar-se davant el jutge competent per la llera prevista en l'article 40 de la Llei de cooperatives de la Comunitat de València. 4.- L'acord sancionador no produirà els seus efectes fins que la decisió del Consell Rector siga ratificada per l'Assemblea General, o quan haja transcorregut el termini per a recórrer davant aquesta haver-ho fet. No obstant açò, podrà establir-se amb caràcter immediat la suspensió cautelar de tots els drets i obligacions del soci fins que l'acord siga executiu, amb excepció del dret de vot i d'informació, que el soci conservarà en tot cas.

Art. 14.- Baixa del soci. 1.- El soci podrà donar-se de baixa voluntàriament de la cooperativa en qualsevol moment, estant obligat a preavisar per escrit al Consell Rector en el termini de 30 dies. El temps mínim de permanència serà de un any. Les baixes produïdes abans que transcórreguen aquests terminis es consideraran com no justificades, als efectes previstos en aquests Estatuts, salve dispensa expressa del Consell Rector, a tenor de les circumstàncies concurrents. La baixa produirà els seus efectes des que el Consell Rector reba la notificació de la mateixa. 2.- El Consell Rector ha de qualificar la baixa de justificada o de no justificada i determinar els efectes de la mateixa, mitjançant acord que comunicarà al soci en el termini màxim de tres mesos des que va rebre la notificació de baixa del soci. Aquesta comunicació haurà d'incloure, si escau, el percentatge de deducció que s'aplica i si es fa ús de l'ajornament previst en aquests Estatuts, o si escau, indicar el percentatge màxim de deducció aplicable i la possibilitat d'ajornar el reemborsament. La falta de comunicació en el termini previst permetrà considerar la baixa com justificada a l'efecte de la seua liquidació i reemborsament. 3. El soci causarà baixa obligatòria quan perda els requisits per a ser-ho conforme a aquests Estatuts. La baixa obligatòria serà acordada, prèvia audiència de l'interessat, pel Consell Rector d'ofici, a petició de l'afectat o de qualsevol altre soci.

Art. 15.- Causes de baixa justificada. Tindrà la consideració de baixa justificada, sempre que el soci la sol•licite per escrit al Consell Rector en els termes i dins dels terminis legalment previstos, la que siga conseqüència de la disconformitat del soci amb un acord de l'Assemblea General que comporte noves obligacions per als socis o càrregues greument oneroses no previstes en aquests Estatuts, la modificació de la classe de cooperativa o del seu objecte social, l'agreujament del règim de responsabilitat dels socis, la pròrroga de la societat, la dissolució, la fusió, l'escissió, la transformació o la cessió d'actius i passius, la modificació del règim de reemborsament de les aportacions o la del percentatge establit en l'article 35.1 d'aquests Estatuts. També es considerarà justificada la baixa quan s'acredite que la cooperativa ha negat reiteradament al soci l'exercici dels drets reconeguts en els presents Estatuts o en la Llei.

Art. 16.- Expulsió del soci. L'expulsió del soci només procedirà per falta molt greu prevista en els Estatuts. El Consell Rector podrà acordar-la mitjançant l'obertura d'expedient instruït a aquest efecte, per al que podrà designar un instructor. En l'expedient seran explicats els motius d'expulsió amb tota claredat. Es donarà audiència a l'interessat a fi que faça les al•legacions que estime oportunes en el termini de 15 dies. Serà aplicable el procediment previst en l'article 13 d'aquests Estatuts.

Art. 17.- Òrgans socials. Els òrgans socials necessaris de la cooperativa per a la seua adreça, administració i control intern, són l'Assemblea General, el Consell Rector i la Comissió de Control.

Art. 18.- L'Assemblea General. Concepte i competències. 1.- L'Assemblea General, és la reunió dels socis, constituïda per a deliberar i adoptar per majoria acords en les matèries de la seua competència. Tots els socis, fins i tot els dissidents, els no assistents i els associats queden sotmesos als acords de l'Assemblea General, sempre que s'hagen adoptat de conformitat amb les lleis i aquests Estatuts, sense perjudici del dret dels socis dissidents a causar baixa en la cooperativa, en els supòsits i conforme als procediments previstos en aquests Estatuts i en la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. 2.- Són competència exclusiva, inderogable i indelegable de l'Assemblea General, l'adopció dels següents acords: a) Nomenament i revocació del Consell Rector, dels auditors de comptes, dels liquidadors i de les comissions delegades de l'Assemblea General. b) Examen o censura de la gestió social, aprovació dels comptes, distribució dels excedents d'exercici o imputació de les pèrdues. c) Imposició de noves aportacions obligatòries al capital i actualització del valor de les aportacions. d) Emissió d'obligacions i de títols participatius. e) Modificació dels Estatuts socials. f) Fusió, escissió, transformació i dissolució. g) Transmissió del conjunt de l'empresa o patrimoni de la cooperativa, integrat per l'actiu i el passiu; o de tot l'actiu; o d'elements de l'immobilitzat que constituïsquen més del 20% del mateix, sense perjudici de la competència del Consell Rector per a l'execució d'aquest acord. h) Creació, adhesió o baixa de cooperatives de segon grau o de crèdit, de consorcis, grups cooperatius o unions de cooperatives de caràcter econòmic, i de les unions o federacions de caràcter representatiu. i) Regulació, creació i extinció de seccions de la cooperativa. j) Exercici de l'acció social de responsabilitat contra els membres del Consell Rector, els auditors de comptes i liquidadors. k) Aprovació i modificació del reglament de règim intern de la cooperativa. l) Tots els altres acords exigits per la Llei o per aquests Estatuts socials.

Art. 19.- Classe d'Assemblees generals. 1.- Les Assemblees generals poden ser ordinàries i extraordinàries. 2.- És Assemblea General ordinària la que ha de reunir-se necessàriament una vegada a l'any, dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici anterior; per a examinar la gestió social i aprovar, si escau, els comptes anuals i distribuir els excedents d'exercici o imputar les pèrdues, sense perjudici d'afegir altres assumptes a la seua ordre del dia. Les altres Assemblees tenen la consideració d'extraordinàries. 3.- Si l'Assemblea General ordinària se celebra fora del termini legal serà vàlida, però el Consell Rector respondrà si escau, dels perjudicis que d'açò es deriven per a l'entitat i per als socis. 4.- L'Assemblea General tindrà el caràcter d'universal quan, estant presents o representats tots els socis, de forma espontània o mitjançant convocatòria no formal, decidisquen constituir-se en Assemblea General, aprovant i signant tots ells l'ordre del dia i la llista d'assistents. Realitzat açò, no serà necessària la permanència de la totalitat dels socis perquè l’Assemblea puga continuar.

Art. 20.- Convocatòria. 1.- La convocatòria de l'Assemblea General s'efectuarà amb una antelació mínima de quinze dies i màxima de seixanta dies a la data de celebració d'aquella, mitjançant anunci destacat en el domicili i en cadascun dels centres en què es desenvolupe la seua activitat de la cooperativa, així com mitjançant carta o qualsevol altra comunicació individual a cada soci per escrit, amb justificant de recepció, en el domicili designat a aquest efecte o en el qual conste en el Llibre registre de socis. No obstant açò, quan la cooperativa tinguen més de 500 socis, podran substituir la remissió de carta al soci per la publicació de l'anunci de la convocatòria en almenys un periòdic de gran difusió en el seu àmbit d'actuació. 2.- La convocatòria ha d'expressar amb claredat l'ordre del dia o assumptes a tractar, el lloc, el dia i l'hora de la reunió en primera i en segona convocatòria, entre les quals haurà de transcórrer com a mínim mitja hora; relació completa d'informació o documentació que s'acompanya, d'acord amb el règim de l'article 11 d'aquests Estatuts. Si la documentació es troba dipositada en el domicili social s'indicarà el règim de consultes de la mateixa, que comprendrà el període des de la publicació de la convocatòria fins a la celebració de l'Assemblea, amb un mínim de dues hores diàries de consulta, excepte dies inhàbils. En l'ordre del dia s'inclourà necessàriament un punt que permeta als socis fer suggeriments i preguntes al Consell Rector i, com a últim punt, la decisió sobre l'aprovació de l'acta de la sessió. Quan en la convocatòria s'anuncie la modificació dels Estatuts socials s'indicarà, de forma expressa, que es trobarà a la disposició dels socis el nou text que el Consell Rector o la minoria que ha pres la iniciativa pretenen sotmetre a aprovació, així com un informe justificant la reforma. 3.- L'ordre del dia serà fixat pel Consell Rector, però aquest quedarà obligat a incloure els temes sol•licitats pel 10% o per 50 socis, en escrit dirigit al Consell Rector prèviament a la convocatòria o dins dels quatre dies següents a la seua publicació. En aquest segon cas, el Consell Rector haurà de fer públic el nou ordre del dia amb una antelació mínima de set dies a la celebració de l'Assemblea, en la mateixa forma exigida per a la convocatòria i sense modificar les altres circumstàncies d'aquesta. 4.- Per a deliberar i prendre acords sobre un assumpte, serà indispensable que conste en l'ordre del dia de la convocatòria o en l'aprovat a l'inici de l'Assemblea General universal, excepte en els casos següents: la convocatòria d'una nova Assemblea General o la pròrroga de la qual s'està celebrant; la realització de verificació de comptes extraordinària; l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector, els auditors de comptes o els liquidadors o la revocació dels membres del Consell Rector.

Art. 21.- Funcionament. 1.- L'Assemblea General, convocada com ordena l'article anterior, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan assistisquen, presents o representats, més de la meitat dels socis, i en segona convocatòria, sempre que assistisquen un mínim del 10% dels socis o 50 socis. 2.- Podran assistir tots els que siguen socis en el moment en què siga convocada la Assemblea y conserven la seua condició al temps de celebració de la mateixa. 3.- La taula de l'Assemblea estarà formada per els qui ostenten la Presidència i la Secretaria, que seran els qui ostenten aquests càrrecs en el Consell Rector, o els qui els substituïsquen estatutàriament. Mancant aquests, serà la pròpia Assemblea que triarà d'entre els socis assistents a els qui actuaran en la Presidència i la Secretaria. 4.- La Presidència ordenarà la confecció de la llista d'assistents a càrrec de la Secretaria, decidint sobre les representacions dubtoses. El 5% dels socis assistents podran designar a un d'ells com a interventor en la confecció de la llista. Seguidament, la Presidència proclamarà l'existència de quòrum i la constitució i inici de l'Assemblea. Dirigirà les deliberacions, fent respectar l'ordre del dia i el de les intervencions sol•licitades, d'acord amb els criteris fixats en els Estatuts, si els hi hagués. Podrà decidir sobre l'admissió de l'assistència de persones no sòcies quan ho considere convenient per a la cooperativa, excepte quan l'Assemblea haja de triar càrrecs, i quan ho rebutge la pròpia Assemblea per acord majoritari; i podrà expulsar de la sessió als assistents que facen obstrucció o falten al respecte a l'Assemblea o a algun dels assistents. 5.- Si en el terme d'una jornada no finalitzara la celebració de l'Assemblea, la pròrroga o pròrrogues successives, en jornades consecutives o no, seran acordades per la pròpia Assemblea.

Art. 22.- Vot. 1.- Cada soci tindrà dret a un vot i en cap cas podrà existir vot diriment o de qualitat. 2.- Cada soci pot fer-se representar per a una Assemblea concreta, mitjançant poder escrit en el qual es podran indicar les instruccions sobre cada assumpte de l'ordre del dia, per un altre soci, pel cònjuge, ascendent, germà o persona que convisca amb el soci. La representació és revocable. Cada soci no podrà representar a més de dos socis absents. Les persones jurídiques i les persones físiques sotmeses a representació legal, assistiran a l'Assemblea a través dels seus representants legals. 3.- El vot només podrà emetre's directament en Assemblea pel soci o pel seu representant. No obstant açò, hauran d'abstenir-se de votar els socis que, pel que fa a l'adopció de l'acord que es tracte, es troben en conflicte d'interessos.

Art. 23.- Acords. 1.- Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple dels vots vàlidament emesos, llevat que legalment o en aquests Estatuts s'establisca una majoria qualificada. 2.- El La Presidència donarà per suficientment debatut cada assumpte de l'ordre del dia i, quan no hi haja assentiment unànime a la proposta d'acord feta per la taula, o sempre que algun soci ho sol•licite, sotmetrà el tema a votació, en forma alternativa, primer a favor i després en contra de la proposta. La votació podrà fer-se a mà alçada. Però serà secreta sempre que ho sol•liciten el 10% dels socis assistents o 50 d'ells, o quan afecte a la revocació dels membres del Consell Rector. 3.- El 10% dels socis presents i representats, o 50 d'ells, tindran dret a formular propostes de votació sobre els punts de l'ordre del dia o sobre els quals assenyala l'apartat 4 de l'article 20 d'aquests Estatuts. 4.- Els acords quedaran adoptats quan voten a favor de la proposta més de la meitat dels vots presents i representats en l'Assemblea. Queden exceptuats d'aquest precepte els casos d'elecció de càrrecs, en els quals podrà resultar triat el candidat que obtinga major quantitat de vots. 5.- La modificació d'Estatuts i, quan no conste en l'ordre del dia de la convocatòria, la revocació dels membres del Consell Rector, amb el quòrum de presència exigit per la Llei, o l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els mateixos requerirà el vot favorable dels dos terços dels vots presents o representats. 6.- Si l'acord comporta noves obligacions per als socis o càrregues greument oneroses no previstes en aquests Estatuts, modificació de la classe de cooperativa o del seu objecte social, agreujament del règim de responsabilitat dels socis, pròrroga de la societat, dissolució, fusió, escissió, transformació o cessió d'actius i passius, la decisió haurà de ser adoptada amb el vot favorable dels dos terços dels vots presents i representats, que representen al seu torn la majoria de vots de la cooperativa. 7.- Els suggeriments i preguntes dels socis es faran constar en l'acta. El Consell Rector prendrà nota de les primeres i respondrà les preguntes en l'acte, o per escrit, en el termini màxim de dos mesos, a qui les formule

Art. 24.- El Consell Rector. 1.- El Consell Rector és l'òrgan de govern, representació i gestió de la cooperativa amb caràcter exclusiu i excloent. És responsable de l'aplicació de la Llei i d'aquests Estatuts socials, prenent les iniciatives que corresponguen. Estableix les directrius generals de la gestió de la cooperativa, de conformitat amb la política fixada per l'Assemblea General. 2.- Representa legalment a la cooperativa en totes les actuacions enfront de tercers, tant extrajudicials com a judicials, incloent les que exigeixen decisió o autorització de l'Assemblea General. La representació s'estén a tots els actes compresos en l'objecte social. Qualsevol limitació de les facultats representatives dels administradors serà ineficaç enfront de tercers. El La Presidència del Consell Rector que ho serà també de la cooperativa, té atribuït l'exercici de la representació de l'entitat, sense perjudici d'incórrer en responsabilitat les seues actuacions quan no s'ajusten als acords de l'Assemblea General i del Consell Rector. En la seua absència exercirà les seues funcions la Vicepresidència. 3.- El nomenament dels membres del Consell Rector s'inscriurà en el Registre de Cooperatives.

Art. 25.- Composició, durada, vacants i cessaments. 1.- El Consell Rector serà triat per l'Assemblea General en votació secreta i estarà compost per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, la Tresoreria i tres Vocals. Els seus membres seran triats d'entre els socis per majoria simple dels vots emesos, que així mateix triarà un suplent. La distribució de càrrecs correspon al propi Consell Rector. 2.- La Presidència del Consell Rector serà, al seu torn, la Presidència de la cooperativa i tindrà atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació legal de la mateixa i, excepte els supòsits en els quals la Llei dispose una altra cosa, ostentarà la presidència de l'Assemblea General. L'exercici de la representació per la Presidència s'ajustarà a les decisions vàlidament adoptades pel Consell Rector i l'Assemblea General. L'execució dels acords, llevat que es prenga decisió expressa en contra, correspon a la Presidència. 3.- A la Secretaria li correspondrà la redacció de les actes de les sessions del Consell Rector i de les Assemblees en què exercisca el seu càrrec, així com el deslliurament de certificacions, autoritzades amb la signatura de la Presidència, amb referència als llibres i documents socials. 4.- El període de durada del mandat serà de quatre anys, finalitzat el qual, els membres del Consell continuaran ostentant els seus càrrecs fins que es produïsca la seua renovació. El Consell es renovarà en la totalitat dels seus membres, sense perjudici que els mateixos poden ser reelegits per a successius períodes. 5.- Els membres del Consell Rector cessaran en el seu càrrec per mort, incapacitació, incompatibilitat, renúncia i revocació, de conformitat amb el previst en la Llei de Cooperatives de la Comunitat de València. Si durant una Assemblea General, un nombre de socis que represente el 10% dels assistents o 50 d'ells, proposen votar la revocació o exigència de responsabilitat dels membres del Consell que ocupen la Presidència de l'Assemblea o la Secretaria d'aquesta, hauran de cessar immediatament en aquestes funcions, substituint-los els qui corresponguen d'acord amb la Llei. Les vacants que es produïsquen seran cobertes pels suplents.

Art. 26.- Funcionament. 1.- El Consell Rector es reunirà una vegada al mes i, de forma extraordinària, quan ho convoque la seua Presidència, a iniciativa pròpia o a sol•licitud de qualsevol membre del Consell. Si la sol•licitud no és atesa en el termini de deu dies podran convocar els membres del Consell Rector que representen com a mínim un terç del Consell. Quedarà vàlidament constituït quan concórreguen a la sessió la meitat més un dels seus membres. No podrà ser representat per una altra persona. 2.- Els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots dels membres presents, quedant vàlidament constituït quan concórreguen a la sessió la meitat més un dels seus membres. No podrà ser representat per una altra persona. Els acords s'adopten pel vot favorable de més de la meitat dels membres del Consell assistents, excepte en els supòsits en què la Llei exigisca una altra majoria. El vot de la Presidència dirimirà els empats que es produïsquen. 3.- Dels acords del Consell Rector estendrà acta qui ocupe la Secretaria, que signaran, amb aquest, la Presidència i un altre assistent al Consell, com a mínim. 4.- L'exercici del càrrec del Consell Rector no donarà dret a retribució alguna, excepte la compensació per les despeses que pel càrrec que exercisca origine, conforme amb el que acorde l'Assemblea General.

Art. 27.- Conflicte d'interessos No serà vàlida l'estipulació de contractes ni l'assumpció d'obligacions per part de la cooperativa, no compreses en la utilització dels serveis cooperativizats, fetes en favor dels membres del Consell Rector, del Director, o dels seus parents fins al quart grau de consanguinitat o segon d'afinitat, si no recau autorització prèvia o ratificació posterior de l'Assemblea General. Els socis afectats no podran prendre part en la corresponent votació de l'Assemblea. No obstant açò, els drets adquirits de bona fe per tercers seran inatacables.

Art. 28.- Impugnació d'acords. Els acords de l'Assemblea General i els de el Consell Rector podran impugnar-se davant els Tribunals, d'acord amb el previst en la Llei de Cooperatives.

Art. 29.- La Comissió de Control de la Gestió. 1.- La Comissió de Control de la Gestió estarà formada per tres membres, triats per l'Assemblea General d'entre els socis. Els membres de la Comissió de Control de Gestió no podran formar part simultàniament del Consell Rector ni ostentar la condició de Director de la cooperativa. L'Assemblea General triarà igualment ….… suplents. 2.- La Comissió de Control de la Gestió té com a competències examinar la marxa de la cooperativa, les directrius generals i les decisions concretes adoptades pel Consell Rector, el Conseller Delegat o Comissió Executiva i el Director, si escau; advertir a aquests sobre la seua conformitat o no amb la política fixada per l'Assemblea General i els criteris d'una bona gestió empresarial, i informar per escrit, en el moment que consideren oportú a l'Assemblea General i, en tot cas, a l'Assemblea General ordinària. A tal fi, aquesta comissió podrà recaptar i examinar, en tot moment, la documentació i comptabilitat de la cooperativa.

Art. 30.- Durada, cessament i vacants. El termini de durada del mandat dels membres de Comissió de Control de la Gestió serà de quatre anys, continuant en l'exercici dels seus càrrecs fins al moment en què es produïsca la renovació efectiva dels mateixos, encara que haja conclòs el període per al qual van ser triats. No obstant açò abans d'arribat la fi del seu mandat podran presentar la seua renúncia, que requerirà l'acceptació de l'Assemblea General. També podran ser destituïts en qualsevol moment per l'Assemblea General, en els mateixos termes que els membres del Consell Rector.

Art. 31.- Règim de responsabilitat. La responsabilitat dels socis pels deutes socials queda limitada a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si estan pendents de desemborsament.

Art. 32.- Capital Social. 1.- El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries. El capital social mínim és de 3000 euros, i està totalment subscrit i desemborsat en un 100 %. L'aportació obligatòria per a adquirir la condició de socis és de 5 euros. El capital social estarà representat per anotacions en compte o per títols, que en cap cas tindran la consideració de títols valor. Les aportacions es realitzaren en moneda de curs legal i, si ho autoritza l'Assemblea General, també podran consistir en béns i drets avaluables econòmicament. Les aportacions dineràries estaran desemborsades, com a mínim, en un 25% i la resta podrà ser exigit al soci per acord del Consell Rector, en el termini màxim de cinc anys des del moment de la subscripció. 2.- L'Assemblea General podrà acordar l'exigència de noves aportacions obligatòries, per la majoria prevista en aquests Estatuts, assenyalant l'import, les condicions de subscripció i terminis de desemborsament. Cada soci podrà imputar les aportacions voluntàries que tinga subscrites, en tot o en part, al compliment d'aquesta nova obligació. El soci disconforme podrà donar-se justificadament de baixa amb els efectes regulats en aquests Estatuts i en la Llei. 3.- El Consell Rector podrà acordar l'admissió d'aportacions voluntàries al capital social, que han de ser desemborsades en el termini i les condicions que establisca l'acord d'admissió, fixant les condicions de subscripció, que hauran de respectar la proporcionalitat amb les aportacions a capital social realitzades fins al moment pels socis, si fos així necessari per excedir el nombre de sol•licituds de subscripció a les quals s'hagués acordat admetre, així com les condicions de retribució i reemborsament d'aquesta classe d'aportacions. En qualsevol cas, el termini de subscripció no podrà excedir de sis mesos des de l'acord d'emissió, i el termini de reemborsament no podrà ser inferior a tres anys des de la subscripció. En el cas que no se subscriga la totalitat de les aportacions voluntàries previstes en l'acord d'emissió, s'entendrà que el capital queda incrementat en la quantia subscrita, llevat que s'haguera previst en l'acord que l'augment quede sense efecte en tal cas. 4.- El Consell Rector podrà decidir, a requeriment del seu titular, la conversió d'aportacions voluntàries en obligatòries, així com la transformació d'aportacions obligatòries en voluntàries quan aquelles hagen de reduir-se per a adequar-se al potencial ús cooperatiu del soci, o ser liquidades a aquest d'acord amb els Estatuts. 5.- L'import total de les aportacions, obligatòries o voluntàries, de cada soci no podrà excedir del 45% del capital social. 6.- Si la cooperativa anuncia la seua xifra de capital social al públic, haurà de referir-ho a data concreta i expressar el desemborsat.

Art. 33.- Remuneració de les aportacions. Les aportacions obligatòries en el capital social no reportarà interessos. En les aportacions voluntàries la seua remuneració es determinarà per l'acord de la seua admissió. En qualsevol cas, la retribució del capital no podrà ser superior a sis punts per sobre de l'interès legal dels diners.

Art. 34.- Aportacions de nous socis. Els nous socis que entren en la cooperativa, no estaran obligats a fer aportacions superiors a les obligatòries exigibles en aquest moment, actualitzades segons l'índex general de preus al consum o aquell que li substituïsca. El desemborsament de les aportacions, pels nous socis, s'efectuarà en les mateixes condicions que es van exigir als ja socis, llevat que els Estatuts establiren condicions més favorables per als nous.

Art. 35.- Reemborsament. 1.- En els supòsits de pèrdua de la condició de soci, aquests o els seus drethavents, podran sol•licitar el reemborsament de les seues aportacions al capital social i a la part corresponent de les reserves voluntàries repartibles. La devolució de les aportacions obligatòries aportacions dels socis no podrà superar, per a cada exercici econòmic, una suma equivalent al 10% del capital social existent a la data d'inici de l'exercici econòmic del que es tracte. Si durant un exercici econòmic es produeixen peticions de reemborsament per baixa dels socis, superant aquest percentatge, la seua devolució estarà condicionada a l'acord favorable del Consell Rector. Si l'acord és desfavorable, s'aplicarà a les aportacions pendents de reemborsament el previst en els articles 58.2, i 61.9 i 10 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Quant a les aportacions voluntàries s'estarà al fixat en l'acord d'admissió. 2.- Si el Consell Rector acorda el seu reemborsament, aquest es realitzarà de la manera següent: a) La liquidació d'aquestes aportacions es farà amb efectes al tancament de l'exercici social en el curs del com hagués nascut el dret al reemborsament, i el seu import es determinarà conforme s'estableix a continuació. b) Del valor acreditat, i si escau actualitzat, de les aportacions obligatòries es deduiran les pèrdues imputades i imputables al soci, reflectides en el balanç de tancament de l'exercici en el qual es produïsca la baixa, ja corresponguen a aquest exercici o provinguen d'altres anteriors i estiguen sense compensar, sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat prevista en la Llei. c) El Consell Rector podrà establir una deducció que, en els casos de baixa no justificada, es podrà establir una deducció que no podrà superar el 20% de les aportacions obligatòries, mentre que en cas d'expulsió aqueixa deducció podrà aconseguir fins al 30%. 3.- El Consell Rector, en el termini de dos mesos des de l'aprovació dels comptes de l'exercici en el qual haja causat baixa el soci, li comunicarà l'import a reemborsar, la liquidació efectuada, les deduccions practicades, si escau, i li farà efectiu el reemborsament, llevat que faça ús de la facultat d'ajornament al fet que es refereix l'apartat següent. 4.- El Consell Rector podrà ajornar el reemborsament de la liquidació, amb un màxim de cinc anys en cas d'expulsió, de tres anys en cas de baixa no justificada, i d'un any en cas de defunció o de baixa justificada, a explicar en tot cas des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va causar baixa. Les quantitats ajornades reportaran l'interès legal dels diners, des de la data de tancament de l'exercici en què el soci va causar baixa, i no podran ser actualitzades. Quan el Consell Rector acorde la devolució de les aportacions que excedisquen del percentatge previst en l'apartat 1 d'aquest article no podrà fer ús de l'ajornament i el seu reemborsament haurà de realitzar-se en el termini màxim de tres mesos. 5.- El soci no conforme amb l'import a reemborsar, o amb l'ajornament, podrà impugnar-ho pel procediment previst en l'article 22.7 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Art. 36.- Responsabilitat del soci en cas de baixa. Els socis que causen baixa de la cooperativa, respondrà personalment pels deutes contreies per la cooperativa durant la seua permanència en la mateixa, prèvia exclusió de l'haver-hi social, per un període de cinc anys a explicar des de la data de la baixa o expulsió i per l'import que li haja sigut liquidat. A més, seguirà obligat al compliment dels contractes i altres obligacions que haja assumit amb la cooperativa, que per la seua naturalesa no s'extingisquen amb la pèrdua de la condició de soci. Com a garantia de rescabalament dels perjudicis causats per l'incompliment de les obligacions esmentades en el segon paràgraf de l'apartat anterior, la cooperativa podrà retenir la totalitat de les aportacions del soci fins que es determine l'import de tals perjudicis. A tal fi, el Consell Rector de la cooperativa haurà de fixar la valoració dels perjudicis en el termini de tres mesos des de l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici en què s'ha produït la baixa. Contra aquesta valoració el soci podrà interposar demanda davant els tribunals o demanda d'arbitratge en el termini de tres mesos des de la notificació del corresponent acord.

Art. 37.- Transmissió de les aportacions dels socis. 1.- Les aportacions voluntàries són lliurement transmissibles entre socis. Les aportacions obligatòries podran transmetre's entre socis, sempre que açò siga necessari per a adequar les aportacions obligatòries a capital social que cadascun d'ells ha de mantenir d'acord amb els Estatuts. En tots dos casos, s'haurà de comunicar al Consell Rector la transmissió en el termini de quinze dies des que es produïsquen. 2.- El Consell Rector, quan reba la sol•licitud de nous ingressos com a socis, ho farà públic en el tauler d'anuncis del domicili social, perquè, en el termini d'un mes, els socis que ho desitgen, puguen oferir per escrit les aportacions que estiguen disposats a cedir, mantenint el cedent l'aportació mínima obligatòria. 3.- El soci que, després de perdre els requisits per a continuar com a tal, anara donat de baixa justificada, podrà transmetre les seues aportacions al seu cònjuge, ascendents o descendents, si són socis o associats, o adquireixen tal condició en els tres mesos següents a la baixa d'aquell, subscrivint les aportacions obligatòries que anaren necessàries per a completar les seues aportacions obligatòries al capital social. 4.- En cas de successió «mortis causa», poden adquirir la condició de socis els hereus que ho sol•liciten i tinguen dret a l'ingrés d'acord amb els Estatuts i amb aquesta Llei, repartint entre ells les aportacions del causant. Quan concórreguen dos o més hereus en la titularitat d'una aportació, seran considerats socis tots ells, quedant obligats a subscriure les aportacions que siguen obligatòries en aqueix moment. L'hereu no interessat a ingressar en la cooperativa pot exigir la liquidació, sense deduccions, de les aportacions que li corresponguen. 5.- En els supòsits dels apartats 3 i 4, el adquirente de les aportacions no estarà obligat a desemborsar quotes d'ingrés. 6.- Els creditors personals del soci no podran embargar ni executar les participacions socials, sense perjudici d'exercir els seus drets sobre els reemborsaments, interessos i tornades que pogueren correspondre-li al soci.

Art. 38.- Aportacions no integrades en capital social. 1.- L'Assemblea General podrà exigir als socis, quotes d'ingrés o periòdiques no reemborsables. Les quotes d'ingrés s'integraran en la reserva obligatòria. La seua quantia no podrà excedir del resultat de dividir la reserva obligatòria pel nombre de socis, o nombre d'aportacions, segons vengen determinades les quotes per soci, o per mòduls de participació. 2.- L'Assemblea General, en aprovar la distribució de resultats, podrà acordar que la part dels mateixos que s'acorde distribuir als socis es destine a un fons de tornades acreditades a aquests. L'acord de constitució d'aquest fons determinarà la destinació del mateix, el termini per a la seua restitució al soci i la retribució que reportarà per a aquest, que en cap cas podrà ser superior a la màxima prevista per al capital social. 3.- L'Assemblea General pot acordar qualsevol modalitat de finançament voluntari de la cooperativa pels seus socis i associats, que en cap cas integrarà el capital social. Igualment, podrà emetre obligacions, subordinades o no, sempre de caràcter no convertible en participacions socials, d'acord amb la legislació vigent. 4.- Així mateix, l'Assemblea General pot acordar l'emissió de títols participatius, que podran tenir, si escau, la consideració de valors mobiliaris en els termes que establisca la legislació aplicable. Per aquest títol el subscriptor realitza una aportació econòmica per temps predeterminat i a canvi rep una remuneració que podrà ser variable o mixta. L'acord d'emissió concretarà el termini d'amortització dels títols i garantirà la representació i defensa dels interessos dels subscriptors en l'Assemblea General i en el Consell Rector, sense reconèixer-los dret de vot.

Art. 39.- Exercici econòmic. 1.- L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural. 2.- El Consell Rector haurà de formular per a cada exercici econòmic, en el termini màxim de tres mesos, explicat des del tancament d'aquell, els comptes anuals, que comprendran: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta de distribució dels excedents o d'imputació de perdudes, així com la relació dels resultats d'operacions amb tercers i resultats extraordinaris, si escau. La valoració dels elements integrants de les diferents partides que figuren en els comptes anuals, així com la redacció d'aquestes últimes, es realitzarà conformement a les disposicions i principis del Codi de Comerç i del Pla General de Comptabilitat i a les especialitats arreplegades en la legislació de cooperativa aplicable.

Art. 40.- Aplicació dels excedents. 1.- Els excedents nets resultants de les operacions amb els socis es destinaran, almenys en un 5%, al fons de formació i promoció cooperativa i, com a mínim en un 20%, a la reserva obligatòria, fins que aquesta aconseguisca la xifra del capital social subscrit en la data de tancament de l'exercici. 2.- Fetes les assignacions anteriors, la resta dels excedents podrà aplicar-se a les reserves voluntàries, a la participació dels treballadors assalariats o distribuir-se entre els socis en concepte de tornades, en proporció a la seua participació en l'activitat cooperativizada desenvolupada en el corresponent exercici econòmic. 3.- La distribució de tornades podrà fer-se mitjançant el seu pagament en efectiu, mitjançant la seua incorporació a capital, o mitjançant la creació d'un fons de tornades en els termes establits en l'article 62.2 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat de València. Només podran distribuir-se tornades quan la Reserva Obligatòria aconseguisca el capital social establit en l'article 32.1 d'aquests Estatuts. 4.- La totalitat dels beneficis nets resultants de les operacions amb tercers no socis i, com a mínim, el 50% dels beneficis extraordinaris es destinaran, una vegada deduïdes les pèrdues d'exercicis anteriors, a la reserva obligatòria o al fons de formació i promoció cooperativa. La resta de beneficis extraordinaris podrà destinar-se a la reserva voluntària. 5.- Quan, conforme a les normes comptables, la cooperativa haja de dotar una reserva per fons de comerç, aquesta es podrà dotar indistintament i a elecció de la pròpia cooperativa, amb càrrec als resultats cooperatius o extracooperativos.

Art. 41.- Imputació de pèrdues. 1.- Les pèrdues derivades de l'activitat cooperativizada amb els socis, que podran imputar-se als socis, en proporció a l'activitat cooperativizada per cada soci en l'exercici econòmic; a la reserva voluntària; a la reserva obligatòria, amb el límit establit en aquests Estatuts i en la Llei de Cooperatives de la Comunitat de València. 2.- La liquidació del deute de cada soci derivada de la imputació de les pèrdues anteriors se satisfarà d'alguna de les següents formes, segons acord de l'Assemblea General: a) Amb el seu pagament en efectiu durant l'exercici en què s'aproven els comptes de l'anterior. b) Amb càrrec a les tornades que puguen correspondre al soci en els cinc exercicis següents, si bé hauran de ser satisfetes pel soci en el termini d'un mes si, transcorregut el període assenyalat, quedaren pèrdues sense compensar. c) Si existira un fons de tornades, es podrà imputar al mateix el percentatge que fixe l'Assemblea General. d) Amb el seu pagament mitjançant la reducció proporcional de les aportacions voluntàries del soci al capital social. e) Amb el seu pagament mitjançant la reducció proporcional de l'import desemborsat de les aportacions obligatòries al capital social. Si, com a conseqüència d'aquesta reducció, l'aportació obligatòria del soci quedara per sota del mínim exigible, aquest haurà de reposar de nou aquest import en el termini màxim d'un any. f) Amb càrrec a qualsevol crèdit que el soci tinga contra la cooperativa, podent-ho fraccionar en els següents cinc anys. Les pèrdues derivades de l'activitat cooperativizada amb els socis que s'imputen a aquests, aconseguiran com a màxim l'import total de les bestretes assignades als socis en l'exercici econòmic, més les seues aportacions a capital social i la seua participació en les reserves repartibles. 3.- Les pèrdues extracooperativas i extraordinàries s'imputaran a la reserva obligatòria i a les reserves voluntàries. Si l'import d'aquestes fóra insuficient per a compensar les pèrdues, abans d'imputar-se a capital, la diferència podrà arreplegar-se en un compte especial per a la seua amortització en els deu anys següents. 4.- Quan, per imputació de pèrdues, la reserva obligatòria quede reduïda a una xifra inferior a l'establida en l'article 32.1 d'aquests Estatuts, la cooperativa haurà de reposar-la immediatament amb càrrec a les reserves voluntàries, si existiren, o amb el resultat positiu dels següents exercicis econòmics. Així mateix, no podrà fer-se imputació de pèrdues cooperatives a la reserva obligatòria que facen disminuir la seua xifra per sota de l'establit en aquest article sense que, simultàniament i per quantia equivalent, s'imputen aquestes pèrdues als socis, a la reserva voluntària, o a tots dos.

Art. 42.- Reserva Obligatòria. La cooperativa està obligada a constituir i mantenir una reserva obligatòria destinada a la consolidació, desenvolupament i garantia de la cooperativa, l'import de la qual serà, almenys, igual al del capital social estatutari. Mentre no s'aconseguisca aquest import no es podrà donar una altra destinació als excedents i beneficis, abonar interessos o actualitzar les aportacions a capital.

Art. 43.- Fons de formació i promoció cooperativa. 1.- El fons de formació i promoció cooperativa tindrà com a finalitats la formació dels socis i treballadors de la cooperativa en els principis i tècniques cooperatives, econòmiques i professionals; la promoció de les relacions intercooperativas, la difusió del cooperativisme i la promoció cultural, professional i social de l'entorn local o de la comunitat en general. A aquest efecte la dotació del fons podrà ser aportada total o parcialment a una unió o federació de cooperatives. 2.- El fons de formació i promoció cooperativa és irrepartible i inembargable excepte per deutes contrets per al compliment de les seues finalitats. 3.- L'Assemblea General fixarà les línies bàsiques d'aplicació del Fons d'Educació i Promoció, les dotacions de la qual hauran de figurar en el passiu del balanç amb separació dels restants fons i del capital social.

Art. 44.- Documentació social. La cooperativa portarà en ordre i al dia els llibres especificats en la Llei de Cooperatives de la Comunitat de València.

Art. 45.- Modificació d'Estatuts, fusió, cessió global de l'actiu i del passiu , escissió i transformació . Per a la modificació dels Estatuts socials, fusió, Cessió global de l'actiu i del passiu escissió i transformació, s'estarà al previst en la Llei de Cooperatives.

Art. 46.- Dissolució i liquidació. Seran causes de dissolució: a) Finalització de l'objecte social o impossibilitat de realitzar-ho. b) Paralització dels òrgans socials o de l'activitat econòmica de la cooperativa durant dos anys consecutius. c) Reducció del nombre de socis per sota del mínim legal necessari per a constituir la cooperativa, si no es restableix en el període d'un any. d) Reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establit en aquests Estatuts, si es manté durant un any, llevat que es reduïsca la xifra estatutària. Així mateix, serà causa de dissolució la reducció del capital social per sota del capital mínim legal, si no es restitueix en el mateix termini. e) Fusió i escissió total. f) Acord de l'Assemblea General amb el vot favorable de dos terços dels socis presents i representats. g) Acord de l'Assemblea General adoptat, com a conseqüència de la declaració de la cooperativa en situació concursal, amb el vot favorable de la majoria simple dels socis presents i representats. h) La desqualificació de la cooperativa d'acord amb aquesta Llei. i) Qualsevol altra causa establida legalment.

Art. 47.- Operacions finals. 1.- Els liquidadors faran inventari i balanç inicial de la liquidació, i procediran a la realització dels béns socials i al pagament dels deutes. Sempre que siga possible, intentaran la venda en bloc de l'empresa o d'unitats organitzades de producció de la cooperativa. La venda dels béns immobles es farà en pública subhasta, llevat que l'Assemblea General aprove expressament un altre sistema vàlid. 2.- A continuació, satisfaran a cada soci l'import de la seua quota o aportació líquida actualitzada, si escau començant per les aportacions voluntàries i seguint amb les aportacions obligatòries. Si existiren aportacions el reemborsament de les quals haguera sigut refusat pel Consell Rector, aquestes tindran preferència en la distribució de l'haver-hi social. 3.- L'haver-hi líquid sobrant, si ho hi hagués, es posarà a la disposició de la cooperativa o cooperativa/unió/federació/confederació Cooperativa Elèctrica Benéfica San Francisco de Asís, C. V. 4.- Si en el termini de dos anys des de l'adopció de l'acord de dissolució, no haguera acabat el procés de liquidació, els liquidadors consignaran judicialment l'import dels crèdits pendents de pagament i destinaran la resta de l'haver-hi líquid irrepartible a les finalitats de promoció i foment del cooperativisme que determine. L'incompliment de l'obligació de destinar la resta de l'haver-hi líquid irrepartible a aquestes finalitats serà sancionat administrativament.


Contacte amb nosaltres


962 385 472

Horari

De Dilluns a Dijous
matins de 10:00 fins a 14:00
vesprades de 17:00 a 19:30
Divendres
matí de 10:00 fins a 14:00
vesprada tancat

Adreça oficina

Avgda. Daniel Gil nº40
Ontinyent


Pot escriure'ns a les nostres adreces de mail:

Informació general

seneo@seneo.org


També pot utilitzar el nostre formulari de contacte

Formulari de contacte