Quins elements necessite

autoconsum
Produeix la teua energia

Quins elements necessite per a l'autoconsum

1

Panells fotovoltaics

Estan formats per un conjunt de panells solars i que segons la producció que vulgam obtindre seran més o menys

2

Inversor

Es un equip electrònic que converteix el corrent continu generat pels panells en corrent alterna.

3

Cablejat i quadre de proteccions

El cablejat és l’encarregat de connectar els diferents elements entre ells i de transportar l’energia generada fins la nostra instal· lació, mentre que el quadre de proteccions ens protegirà a nosaltres i a tota la instal· lació.